Померајте курсор дуж криве на графику да би очитали вредности
Година: Одаберите смер:
Граница/Смер:Србија-Румунија
Аукциони период: 01.01.-31.12.2015
ATЦ Укупан захтевани капацитет
(MW)
Укупан додељени капацитет
(MW)
Број учесника који су поднели захтев Број учесника који су добили преносни капацитет Укупан број аукцијских понуда Цена последње прихваћене понуде
(€/MWh)
Загушење
(да/не)
150 204 146 12 11 26 0.01 ДА
Резервациони потпериод
Граница/Смер Техничка ознака границе/смера ATC у резервационом потпериоду
(MW)
Резервациони потпериод
Србија-Румунија RSRO1 - -