Људски ресурси

Људски ресурси представљају изузетно важан организациони део у ЈП ЕМС, у чијем саставу се налазе Сектор за радно-правне послове и нормативу, Сектор за развој људских потенцијала и  Самостална служба за возни парк.

ЈП ЕМС своје запослене сматра најважнијим ресурсом. Због тога су активности и задаци које обављају Људски ресурси од немерљиве важности за успешно пословање и развој Предузећа.

Послови овог организационог дела, уз стандардне послове из области радних односа, односе се и на планско унапређење стручних, управљачких знања и вештина запослених. Запосленима се пружају различити видови усавршавања – наставак школовања, учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству, стицање и обнове лиценци потребних за обављање послова, као екстерно и  интерно организована едукација.

Стечена искуства у раду, запослени у ЈП ЕМС преносе ученицима, домаћим и страним студентима путем организованих програма стручне праксе.

Кроз поступке регрутације и селекције бирају се најбољи кандидати који стасавају у стручне и искусне кадрове.

Брига о запосленима огледа се у пружању једанaких шанси за стручно усавршавање, напредовање, награђивање на основу оствареног радног учинка и мотивацију за постизање врхунских резултата.