Правила

У Scheduling процесу разликујемо временске оквире дефинисане типом процеса, доступности података и врстом извештаја.

У својим плановима рада Учесници пријављују блокове прекограничних и интерних размена, производњу по ентитетима, потрошњу по ентитетима, сумарну производњу и сумарну потрошњу.

Временски ток пријаве планова рада за дан Д у току процеса дан унапред и унутардневног:Пријава плана која садржи блокове прекограничних размена за дан Д на основу вредности права на капацитет добијених на годишњој, месечним и седмичним алокацијама, путем трансфера капацитета или преузимањем од ексклузивног прекограничног партнера може се вршити почев од 00:00 часова у дану када се врши пријава плана размене за дан Д.

Пријава плана која садржи блокове прекограничне размене за дан Д на основу вредности права на капацитет добијених на заједничким дневним алокацијама или преузимањем од ексклузивног прекограничног партнера добијених на дневним алокацијама суседног оператора система, може се вршити почев од 11:30 часова у дану када се врши пријава плана размене за дан Д.

Коришћење права на капацитет се на свим границама врши по принципу „користи или изгуби право“(“use it or lose it”), тј. право на капацитет се може користити до тренутка прихватања дневног плана рада у процесу пријаве планова рада на временском хоризонту дан унапред у сагласности са Правилима о раду преносног система, након чега Учесник не може да користи то право.

Временски ток пријаве планова рада за дан Д у току унутардневног процеса:Вредност права на капацитет у процесу пријаве планова рада на временском хоризонту унутар дана

Пријава плана рада унутар дана се мора извршити најкасније 60 минута пре почетка првог периода (сата) за који се врши пријава унутардневне размене.

У процесу пријаве прекограничних размена ЈП ЕМС примењује принцип пријаве на основу вредности права на капацитет додељеног у унутардневној расподели.

У случају када постоји већ прихваћен план рада, унутардневне прекограничне размене се додају у прихваћени план размене и врши се пријава ажурираног плана размене.

У случају несагласности између унутардневних прекограничних размена пријављених са обе стране границе или између унутардневних интерних размена пријављених од стране Учесника, ЈП ЕМС има право да измени, односно постави нулте вредности на пријављене унутардневне размене.

Најкасније 30 минута пре почетка периода (сата) за који се врши пријава унутардневне размене, план размене ће бити у потпуности прихваћен, делимично прихваћен или одбијен.

Навигација