Капацитети преносног система

Капацитети за пренос
 
Капацитете за пренос електричне енергије од произвођача до потрошача, односно за потребе прекограничне размене, обезбеђују далеководи и трансформаторске станице напона 400 kV, 220 kV и 110 kV. У следећим табелама дати су прегледи капацитета далековода и капацитета постројења ЕМС АД на дан 31.12.2016. године.


Преглед капацитета далековода


           Далеководи ЕМС АД  -  дужина далековода са стањем на дан 31.12.2016. године


Преглед капацитета постројења ЕМС А.Д.Трафостанице - Капацитети постројења по погонима са проценом стања на дан 31.12.2016. године без података за Косово и Метохију са ТС Валач