Интерна ревизија

ЕМС је прво јавно предузеће у Србији које је успоставило интерну ревизију. Од 2008.године интерна ревизија ЕМС функционише као независна организациона целина и ради у складу са Повељом интерне ревизије, Етичким кодексом и Приручником за рад интерне ревизије. Интерна ревизија ЕМС помаже предузећу да оствари своје циљеве кроз систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефикасности управљања ризиком, контролних и управљачких процеса.

У ЕМС-у је формиран и Ревизорски одбор као део корпоративног управљања. Ревизорски одбор обезбеђује независан надзор над активношћу интерне ревизије и он, између осталог, разматра и предлаже за усвајање Стратешки и Годишњи план интерне ревизије, Извештај о раду интерне рев изије и примену ревизорских препорука.

Значај интерне ревизије ЕМС је у њеном независном, објективном уверавању и саветодавној активности која је осмишљена да дода вредност организацији и побољша њено пословање. Она то ради кроз оцену:

  • усаглашености са законима и прописима;
  • поштовања примене политика, процедура и правила интерне контроле;
  • економичности, ефикасности и ефективности коришћења ресурса;
  • поузданости и интегритета финансијских и других података.


Препоруке интерне ревизије се уважавају а побољшања примењују у свакодневном раду.