Национални план развоја

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕТОГОДИШЊИ ПЕРИОД
– НАСИП 2014

Од ове године ЈП ЕМС је, иако још увек није дефинисано Законом о Енергетици Републике Србије, објавио и Национални стратешки инвестициони план – НАСИП2014, односно вишегодишњи стратешки инвестициони план за наступајући петогодишњи период 2014.-2018. година.

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ

Основна делатност Сектора за инвестиције у 2013. године била је организација и вођење инвестиционе изградње нових и реконструкција постојећих преносних објеката (високонапонских постројења и високонапонских водова), односно других подсистема у ЈП ЕМС као и проширења, реконструкције и модернизације постојећих. Сектор се ангажовао на пословима одржавања већег обима, у реaлизацији значајног броја набавки велике и мале вредности, реализацији пројеката прикључења и повезивања. Такође, Сектор за инвестиције управља и ангажован је на изградњи нових и одржавању постојећих грађевинских објеката ЈП ЕМС.
Током 2013. године у Сектору за инвестиције извршавани су послови припреме и надзора те организације и координације активности на:

 • изградњи нових инвестиционих објеката;
 • реконструкцији и проширењу постојећих електроенергетских објеката;
 • реконструкцији, адаптацији, санацији и одржавању објеката већег обима;
 • уградњи “ОPGW” ужади;
 • набавци инвестиционе опреме и материјала;
 • реализацији послова јавних набавки на нивоу предузећа;
 • на одржавању грађевинских објеката и технолошких блокова НДЦ-а.
 

Сектор за инвестиције је укључен и у реализацију кредита ЕИБ -програм „Ц“, за набавку опреме за више објеката и води и учествује у реализацији донације Делегације европске комисије за Републику Србију (ИПА донација) којом се обезбеђује комплетна опрема за ТС Врање 4, енергетски трансформатори за ТС Врање 4 и ТС Лесковац 2, као и грађевински радови на изградњи ТС Врање 4. Сектор за инвестиције је узео учешћа на уговарању пројеката, односно набавци опреме и радова, из области телекомуникација, техничког система управљања, рачунарских мрежа, видео надзора и противпожарне сигнализације.

У току 2013. године било је активно учешће у изради нових закона и подзаконских аката везаних за нашу делатност. Посебно истичемо израду новог Правилника за градњу далековда, Закона o планирањњу и изградњи, Закона о енергетици, те многих других закона и подзаконских аката и тиме смо допринели уреднијој и ефикасној реализацији инвестиција у ЕМС-у и у Републици Србији.

Током 2013. године Сектор за инвестиције је спроводио интезивне инвестиционе активности на преко 100 пројеката – позиција у Плану инвестиција у 2013. години, од којих издвајамо инвестиционо и стратешки најзначајније пројекте за ЈП ЕМС:
 • Припремне активности за изградњу нове ТС 220/110 kV Бистрица, са прикључним далеководима 220 и 110 kV;
 • Активности и радови на изградњи ТС 400/110kV Београд 20 са прикључним далеководима 400 и 110 kV;
 • Активности и радови на изградњи ТС 400/110kV Врање 4 са прикључним далеководима 400kV и 110kV;
 • Припремне активности на изградњи ДВ 2 x 400 kV Панчево 2 – граница Румуније;
 • Радови ДВ 2x2x110 kV Крагујевац 1 – Крагујевац 8;
 • ДВ 400 kV број 451 Београд 8 – Панчево 2, прелаз Дунава;
 • ДВ 220 kV бр. 253/1 ТС Београд 8 – ХИП Панчево, прелаз Дунава;
 • ДВ 110 kV Мајданпек – Мосна;
 • Припремне активности на изградњи ДВ 110 kV Бела Црква – Велико Градиште;
 • Припремне активности на изградњи ДВ 110 kV Нови Сад 5 – Нови Сад 7;
 • Припремне активности на ДВ 110 kV бр.1127 прикључење ТС Краљево 6 (Рибница);
 • Припремне активности на изградњи ДВ 2х110 kV Ниш 2 – Ниш 6 (Ратко Павловић)
 • Припремне активности на изградњи ДВ 400 kV Крагујевац 2 – Краљево 3;
 • Активности и радови на замени дела опреме у постројењу 110kV и уградњи другог трансформатора 400/110kV у ТС Лесковац 2;
 • Активности и радови на уградњи другог трансформатора 400/110 kV у ТС Јагодина 4;
 • Радови на адаптацији ТС 400/220 kV Обреновац;
 • Радови на замени комплетне високонапонске опреме на ТС 220/110 kV Београд 3;
 • Радови на реконструкцији ТС 220/110/35 kV Београд 5;
 • Припремне активности за адаптацију серверска сала и сопствене потрошње у НДЦ;
 • Припремне активности за пројекат резервног НДЦ;
 • Уређење и адаптација пословног простора ЈП ЕМС-а на више локација.