Инвестициони планови

ОСТВАРЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА 2013.

По структури, преглед улагања у 2013. години приказан је на следећем дијаграму:Овакав однос улагања је једним делом заслуга реализације Донације Европске Уније у 2013. години тј. завршетак комплетних грађевинских радова у ТС Врање 4 и испорука енергетских трансформатора и опреме за ТС Лесковац 2 и ТС Врање 4.

У домену ВН постројења структура улагања у 2013. години приказана је на следећем дијаграму:
 

Горњи однос показује опредељеност ЈП ЕМС за подизање напонског нивоа мреже и улагање у објекте 400kV напонског нивоа и чињеницу да су ВН постројења 110kV напонског нивоа предата Привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије.

 

У домену ВН водова структура улагања у 2013. години приказана је на следећем дијаграму:
 

Код финансијских улагања у реконструкцију постојећих и изградњу нових далековода јасно се уочава да је убедљиво највише улагање у 110kV, реда 90% од укупног улагања у далеководе, остатак је за 400kV, док је симболично за 220kV, из разлога што је концепцијски одлучено да се с временом гаси мрежа 220kV.